Przetargi

Przetargi

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETARG ORGANIZOWANY PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach przetargu organizowanego przez Spółdzielnię jest Spółdzielnia Mieszkaniową „Szóstka” z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ul. Bajana 31, lok. A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070952, (dalej: Administrator lub Spółdzielnia).
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Jakubem Kubiesą, można skontaktować się przez adres e-mail: ‚j.kubiesa@odoportal.pl’
  3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu wyłonienia wykonawcy w ramach przetargu organizowanego przez Spółdzielnię. Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych w ofertach skierowanych do Spółdzielni jest fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także, w ograniczonym zakresie, fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  4. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  5. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia przetargu w przypadku podmiotów, których oferta nie została wybrana przez Spółdzielnię. W przypadku danych przekazanych przez podmiot, którego oferta została wybrana przez Spółdzielnie jako najkorzystniejsza, dane osobowe przekazane Spółdzielni będą przetwarzane na tych samych zasadach, co dane przekazane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółdzielnią.
  6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
  7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procedurze organizowanej przez Spółdzielnię.

 

 

    Zostaw wiadomość