Słowniczek

Słowniczek

Awaria – gwałtowne, nieprzewidziane zjawisko powodujące uszkodzenie
lub zniszczenie instalacji, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, wymagające natychmiastowej reakcji celem wyeliminowania dalszych szkód i strat materialnych.

Interwencja – działanie mające za cel zażegnanie problemu technicznego, pojawiającego się na instalacji, urządzeniu technicznym lub systemie urządzeń technicznych mających na celu utrzymanie pełnej sprawności i prawidłowego funkcjonowania.

Instalacja – zestaw urządzeń wewnątrz budynku, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny. Na instalację składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania
i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne. Instalacje pełnią podobną funkcję do sieci, z tym że te drugie służą do transportu mediów na zewnątrz, podczas gdy instalacje obsługują wnętrza obiektów.

Sieć – zestaw urządzeń na zewnątrz budynku, służących do przesyłania mediów takich jak prąd elektryczny, woda, gaz ziemny. Na sieć składają się zwykle elementy liniowe odpowiednie do transportu danego medium takie jak rury czy przewody elektryczne oraz dodatkowe elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem medium, takie jak pompy, zawory, liczniki, bezpieczniki i inne.

Deratyzacja, odszczurzanie – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów
i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych
i gospodarczych.

Dezynfekcja (odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów. Dezynfekcja dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Obliczeniowa jednostka zużycia – stosowana na potrzeby rozliczenia kosztów zużycia dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, gdy lokale są wyposażone w urządzenia pomiarowe (ciepłomierze) lub podzielniki kosztów ogrzewania, z zastosowaniem współczynników wyrównawczych uwzględniających usytuowanie lokali w bryle budynku. Zagadnienie uregulowane przez Prawo Energetyczne.

Współczynnik wyrównawczy – pojęcie to jest stosowane w budynkach wielorodzinnych. Współczynniki wyrównawcze są stosowane dla lokali niekorzystnie położonych w bryle budynku np. lokali szczytowych i narożnych, zawsze wyrażone ułamkiem dziesiętnym mniejszym od jedności, do lokali najkorzystniej położonych
w bryle budynku stosuje się współczynnik wyrównawczy równy 1,0. Zagadnienie uregulowane przez Prawo Energetyczne.

Podzielnik kosztów ogrzewania – jest urządzeniem rejestrującym w sposób ciągły temperaturę powierzchni grzejnika i jego otoczenia, a po upływie sezonu ogrzewczego można na nim odczytać liczbę jednostek zużycia, która umożliwia dokonanie proporcjonalnego rozdziału kosztów ciepła w obrębie nieruchomości budynkowej zasilanej z jednego węzła cieplnego. Podzielnik nie jest urządzeniem metrologicznym.

Ciepłomierz – przyrząd pomiarowy, służący do pomiaru zużycia ciepła, zmierzone wartości fizyczne są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ). Wskazania ciepłomierzy również służą do dokonania proporcjonalnego rozdziału kosztów ciepła w obrębie nieruchomości budynkowej zasilanej z jednego węzła cieplnego.

Nieruchomość lokalowa (lokal wyodrębniony) – nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej (gruntowej lub budynkowej), w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Lokal o innym przeznaczeniu – lokal użytkowy (usługowy), garaż, miejsce postojowe.

Księgi wieczyste – rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości (gruntowej, budynkowej lub lokalowej). Pozwala m.in. ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości.

Woda niezbilansowana – jest to różnica między wskazaniem głównych wodomierzy
w budynkach, a sumą wskazań indywidualnych wodomierzy.

Normatyw kredytu – naliczenie miesięcznej raty kredytu liczonej jako iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego i wskaźnika podawanego corocznie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dotyczy kredytów mieszkaniowych, których spłatę reguluje Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30.11.1995 r. z późniejszymi zmianami.

 

    Zostaw wiadomość