Ogłoszenie o przetargu na demontaż, dostawę i montaż wodomierzy

Ogłoszenie o przetargu na demontaż, dostawę i montaż wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Demontaż, dostawę i montaż wodomierzy wody zimnej i ciepłej wyposażonych w nakładkę radiową, wprowadzeniu elektronicznego systemu odczytu i monitoringu pracy zamontowanych wodomierzy wraz z odczytem wodomierzy oraz wykonywaniem usług serwisowych w okresie od 2022 r. do 2032 r. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Tańskiego 3-13, Skrzydlata 4–14, Samolotowa 1–5, Tańskiego 15-17, Samolotowa 2–6, Tańskiego 19-25, Skrzydlata 18-22, Skrzydlata 24-30, Tańskiego 27-33, Idzikowskiego 50–54, Skrzydlata 35-39, Idzikowskiego 44-46a, Idzikowskiego 40-42b, Skrzydlata 23-33, Bajana 67–73, Latawcowa 3-7, Szybowcowa 56-64, Bajana 51a-53a, Sterowcowa 4-10, Sterowcowa  12-18, Latawcowa 9, Bajana 47–51, Latawcowa 4-12, Bajana 55-65, Skrzydlatej 1, Bajana 5-11, Bajana 3, Szybowcowej 52-54, Latawcowej 2, Idzikowskiego 4-6, Szybowcowa 66-74, Sterowcowa 22,  Sterowcowa 20,  Latawcowa 19.

Warunki przetargu:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 25.000,00 zł. (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242
0000250200181719

3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

4. Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł/netto + obowiązujący podatek VAT 23% tj. 184,50 zł brutto. Kwotę należy uiścić na numer
rachunku Zamawiającego tj. PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia wpłaty, dokumentacja zostanie
wydana zainteresowanemu lub przesłana w formie elektronicznej na adres wskazany do kontaktu.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8 po przedłożeniu dowodu wpłaty, tel. 71/889-00-12, 71/78-210-52 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach
do dnia  09.05.2022r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Koperta winna być opisana czego dotyczy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

    Zostaw wiadomość