Przetarg na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ulicy Latawcowej 2 oraz Szybowcowej 54

Przetarg na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku przy ulicy Latawcowej 2 oraz Szybowcowej 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Latawcowej 2 oraz Szybowcowej 54

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,

f) wpłacili wadium w wysokości 4 500,00 zł ( cztery tysiące pięćset złotych ).

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 10:00.

 

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, można uzyskać pod numerem telefonu  71/ 78 210 52 lub poprzez e-mail techniczny@smszostka.pl.

Koszt nabycia  specyfikacji wynosi 150,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.

Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław                    nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719. Po przesyłaniu potwierdzenia na adres emailowy techniczny@smszostka.pl, zostanie odesłana w formie elektronicznej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.  

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy przesłać pocztą  na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 22.05.2020 r. do godz.1300 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    Zostaw wiadomość