Przetarg na wymianę windy

Przetarg na wymianę windy

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Szóstka”ogłasza przetarg na:

Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą dwóch dźwigów osobowych z Q = 500 kG na Q = 1000 kG w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bajana 67 i 69 we Wrocławiu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji łącznie z wykonaniem robót koniecznych do wykonania zadania oraz prowadzenie konserwacji urządzeń w okresie gwarancji.

 Warunki przetargu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,

f) wpłacili wadium w wysokości 8 600,00 zł. (osiem tysięcy sześćset złotych).

 

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 100,00 zł. + obowiązujący podatek VAT.

 Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 88 900 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

 Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach
do dnia  31.01.2019 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Koperta winna być opisana czego dotyczy.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Zostaw wiadomość