Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SZÓSTKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

 

Szanowni Państwo,

jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych osobowych.

 

1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” z siedzibą we Wrocławiu (54-129), przy ul. Bajana 31 lok. A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000070952, NIP: 8942412215, REGON: 931177150 (dalej: Spółdzielnia lub Spółdzielnia Mieszkaniowa).

W przypadku jakichkolwiek pytań (w tym w celu skorzystania ze swoich praw) mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni – r.pr. Jakubem Kubiesą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@smszostka.pl

 

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Za dane osobowe, zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów prawa, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, ale zaliczyć możemy do nich m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

W toku działalności Spółdzielnia przetwarza Państwa dane osobowe. Zawsze staramy się jednak pozyskiwać tylko niezbędne nam dane osobowe, dążąc do tego, by gromadzić tak mało danych jak jest nam to rzeczywiście potrzebne.

Do przeglądania naszej strony internetowej zasadniczo nie muszą nam Państwo przekazywać jakichkolwiek danych osobowych, chyba że zamierzają Państwo skorzystać z funkcjonalności strony internetowej takich jak np. modułu IOK – Internetowej Obsługi Kontrahenta, modułu iMieszkaniec.pl lub kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy (zostaw wiadomość).

W sytuacji, w której zamieszkują Państwo w zasobach Spółdzielni, lub też pozostają Państwo jej Członkiem – Państwa dane osobowe przetwarzane są na innych zasadach, o których Spółdzielnia szczegółowo informuje m.in. w treści przekazywanych Państwu klauzul informacyjnych. Jeżeli mają Państwo w tym zakresie jakiekolwiek pytania – Spółdzielnia pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

3. Jakie są podstawy prawne oraz cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy jaka jest podstawa ich przetwarzania. Dodatkowo informujemy, czy mają Państwo obowiązek przekazać nam określone dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje nieprzekazania nam tych danych osobowych.

W przypadku Strony Internetowej, jak wskazaliśmy powyżej, co do zasady Państwa dane osobowe nie są przez Spółdzielnię przetwarzane. Jeżeli dochodzi jednak do ich przetwarzania, to podstawą przetwarzania w tym zakresie mogą pozostawać:

  • 1) Uzasadnione prawnie interesy Spółdzielni – wyrażające się w szczególności w udzieleniu odpowiedzi na skierowane do Spółdzielni pytanie, ale też zarządzanie modułami obsługiwanymi przez Spółdzielnię, dochodzenie w tym zakresie praw Spółdzielni (przez okres przedawnienia roszczeń), czy obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni;
  • 2) Realizacja umowy – w przypadku, w którym pomiędzy Państwem a Spółdzielnią dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (poprzez Internet) w związku z wykorzystaniem modułów udostępnionych przez Spółdzielnię dla jej Mieszkańców.

W sytuacji, w której pozostają Państwo natomiast Członkiem lub Mieszkańcem Spółdzielni – przetwarzanie (tj. wykonywanie jakichkolwiek operacji na przekazanych Spółdzielni danych osobowych) danych osobowych będzie odbywać się przede wszystkim w celu wykonania obowiązków nałożonych na Spółdzielnię przepisami prawa (w tym zwłaszcza przepisami Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. – Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych), a zatem podstawą przetwarzania będą przepisy prawa. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w sytuacji, w której będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię takich jak archiwizowanie Państwa danych osobowych, odpieranie przez Spółdzielnię ewentualnych roszczeń z Państwa strony, czy kontakt z Państwem w celach związanych z obsługą bieżących spraw Spółdzielni oraz jej Członków i Mieszkańców.

 

4. Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

5. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym dokonujemy ich profilowania?

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy ich profilowania.

 

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W przypadku korzystania ze strony internetowej Spółdzielni przekazanie danych osobowych, co do zasady nie jest konieczne (ze strony internetowej Spółdzielni korzystać można nie przekazując jej danych osobowych), a Spółdzielnia nie jest uprawniona do tego, by żądać od Państwa przekazania danych osobowych.

W określonych sytuacjach przekazanie danych osobowych może okazać się konieczne do realizacji na Państwa rzecz świadczonych przez Spółdzielnię usług, a nieprzekazanie nam przez Państwa danych osobowych, może uniemożliwić Spółdzielni podjęcie pewnych czynności. Dla przykładu brak przekazania nam Państwa danych może uniemożliwić skorzystanie z usługi IOK (gdyż nie będzie możliwe zweryfikowanie Państwa tożsamości). O tych przypadkach informujemy we właściwych częściach serwisu.

 

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania (przetwarzania) przez nas Państwa danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas, w związku z powyższym, obowiązkami, inny natomiast jeżeli pozostają Państwo Członkiem Spółdzielni. Ustalając okres przetwarzania danych osobowych uwzględniamy kwestie takie jak: nasze obowiązki względem organów podatkowych, czy związane z koniecznością dokonania rozliczeń finansowych, albo okresy przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową.

Niezależnie od powyższego zapewniamy, że po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

8. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • 1) Prawo do uzyskania dostępu do danych – w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy.
  • 2) Prawo do żądania poprawiania danych – zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
  • 3) Prawo do żądania usunięcia danych – zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
  • 4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  • 5) Prawo do wniesienia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy.
  • 6) Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

9. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

W sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację – postaramy się wówczas doprowadzić do usunięcia zarzuconych Spółdzielni naruszeń i ich skutków. Prosimy pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z naszą polityką – nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowany
lub upoważnieni przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja).

Zastrzegamy jednocześnie, że możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami dającymi rękojmię przetwarzania Państwa danych w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem Państwa prywatności, w tym w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

11. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo rekomendujemy by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Namawiamy także do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

 

12. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych czy zmianie sposobu kontaktu z nami.

    Zostaw wiadomość