Przetarg na remont elewacji budynku

Przetarg na remont elewacji budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Szóstka” ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Bajana 45-45d – Osiedle Pod Skrzydłami Etap II – bud. E.
Warunki przetargu:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
4. Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 70,00 zł/netto + obowiązujący podatek VAT.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach
do dnia 19.12.2018r. do godz.10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.
Koperta winna być opisana czego dotyczy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zostaw wiadomość