Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Jak długo będę jeszcze płacić normatyw kredytu ?

Normatyw kredytu będzie naliczany do czasu całkowitej spłaty pozostałego kapitału wraz
z odsetkami bieżącymi.

Kiedy zostaną umorzone kredyty ( chodzi o kredyt wg Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30.11.1995 r. z późniejszymi zmianami) ?

Umorzeniu i anulowaniu podlegają jedynie odsetki budżetowe i odsetki skapitalizowane.
Jeżeli do spłaty pozostał jeszcze kredyt (kapitał podstawowy) nadal należy spłacać go normatywem.

Jak zostać członkiem Spółdzielni ?

To zależy od sytuacji. Generalnie osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu nabywają członkostwo z mocy prawa (poza sytuacją, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób).
Jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom, członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie. W sytuacji gdy osobie, której przysługuje odrębna własność lokalu, aby zostać członkiem Spółdzielni musi ona złożyć deklarację przystąpienia do Spółdzielni.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu należy
do więcej niż jednej osoby (ale nie małżonków), członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z tych osób, w takim przypadku osoby te powinny wskazać pisemnie Spółdzielni osobę uprawnioną do bycia członkiem Spółdzielni.

Jak uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka ?

Po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi. Celem udokumentowania takiego stanu, należy stawić się w Spółdzielni z odpisem aktu zgonu współmałżonka.

Jak uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po śmierci jednego z małżonków ?

Po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi. Celem udokumentowania takiego stanu, należy stawić się w Spółdzielni z odpisem aktu zgonu współmałżonka.

Jak uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie ?

Jeżeli osoba posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, musi zgłosić się do Spółdzielni
z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego. Jeżeli brak jest podziału majątku wspólnego, a między byłymi małżonkami istnieje zgodność co do podziału majątku, wystarczy zgłosić się do Spółdzielni z byłym małżonkiem i przedłożyć umowę ze zrzeczeniem się praw do lokalu lub zawrzeć stosowną umowę przed notariuszem.

Natomiast w sytuacji, gdy osoba posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, powinna zgłosić się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego (aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej lub prawomocnym postanowieniem sądu w sprawie podziału majątku).

Kiedy otrzymam indywidualne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania?

Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu” „Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody”, rozliczenie poniesionych kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania przeprowadza się nie później niż do 30 czerwca następnego roku po okresie rozliczeniowym.

Czy można rozliczyć koszty ciepła w trakcie trwania sezonu grzewczego?

Okres rozliczeniowy dla centralnego ogrzewania wyznaczony jest przez daty od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
Niestety nie mamy możliwości podania kosztu ogrzewania dla Państwa lokalu w trakcie trwania sezonu grzewczego, gdyż nie znamy jeszcze całkowitego kosztu ciepła rozliczanego na podstawie faktur otrzymanych od dostawców energii cieplnej.

Czy dla celów rozliczenia ciepła przy sprzedaży lokalu jestem zobowiązany/a do zgłoszenia tego faktu w Spółdzielni?

Tak, lokatorzy, zarówno przyjmujący jak i zdający lokal, są zobowiązany zawiadomić Spółdzielnię o zmianie użytkownika w trakcie okresu rozliczeniowego. Nowy użytkownik nabywca prawa i obowiązki, czyli przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności wynikające z rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej.
Strony mogą domówić miedzy sobą podział kosztów, jednak jest to poza kompetencjami Spółdzielni.

Dlaczego otrzymuję książeczkę czynszową pomimo dokonywania opłat za mieszkanie przez Internet ?

Zapewne nie zgłosił Pan/Pani w formie pisemnej rezygnacji z drukowania książeczki. Prosimy o zgłoszenie się do biura Spółdzielni.

Dlaczego nie mogę otrzymać informacji przez telefon o stanie konta opłat za moje mieszkanie?

Jeżeli dostarczy Pan/Pani pisemne oświadczenie w sprawie zgody na przekazywanie informacji o płatnościach drogą e-mail/telefoniczną w związku z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) będzie to możliwe.

Jak uzyskać dostęp do konta lokatora za pośrednictwem Internetu ?

Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej za pośrednictwem Internetu proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem z kartoteki czynszowej. Login i hasło do kartoteki finansowej może otrzymać tylko właściciel mieszkania, którego weryfikacja odbywa się na podstawie dowodu tożsamości.

Na stronie internetowej znajduje się wniosek o dostęp do konta, można go wydrukować, uzupełnić i w ten sposób przyspieszyć proces, jednak bez obecności w SM  nie uda się tego procesu zamknąć. Takie postępowanie ma na celu ochronę Państwa danych osobowych.

Jaki jest termin płatności za czynsz/kredyt/garaż/miejsce postojowe/lokal użytkowy?

Termin płatności za czynsz/kredyt/miejsca postojowe i garaże własnościowe zgodnie ze Statutem Spółdzielni upływa 25-go dnia za dany miesiąc.

Termin płatności za miejsca postojowe w najmie/lokale użytkowe zgodnie ze Statutem Spółdzielni upływa 15-go dnia za dany miesiąc.

Zgubiłem klucz od skrzynki na listy, czy Spółdzielnia może mi pomóc ?

Należy zgłosić się do Administratora.

Proszę o pomoc w sprawie sąsiadów. U nich trwa wieczna zabawa, nie przestrzegają godzin nocnych, jest hałas i żadne prośby nie skutkują, a rano muszę wcześnie wstać do pracy.

Mają Państwo dwa wyjścia- albo samodzielnie wzywacie Państwo Policję tel. 997, 112 oraz 71/ 351 – 02 – 13 (tel. całodobowy), bądź następnego dnia składacie w sekretariacie Spółdzielni pismo z prośbą o interwencję w sprawie braku poszanowania prawa do spokoju i wypoczynku oraz zachowania ciszy przez osoby zamieszkałe pod adresem… . Na Państwa wniosek Zarząd Spółdzielni wystosuje pismo do właścicieli mieszkania oraz do Komisariatu Policji Wrocław – Fabryczna powiadamiając o niedogodnościach, celem podjęcia czynności w zakresie opisanym w wystąpieniu.

Przychodzę z prośbą o pomoc w sprawie właścicieli psów, którzy nie sprzątają odchodów po swoich pupilach, czy można temu zjawisku zaradzić?

Powyższe i podobne zdarzenia należy zgłaszać jako świadek zdarzenia, bezpośrednio do uprawnionych służb takich jak Straż Miejska Wrocławia tel. 986 oraz Policja  tel. 997.
Zgodnie z §14 Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Wrocławia osoba,
z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Nie zastosowanie się do powyższego podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany, zgodnie Art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

Spółdzielnia oznacza teren stosownymi tabliczkami tak, aby wszyscy, zarówno właściciele zwierzą tak i osoby nie posiadające ich, mogły korzystać ze swoich praw w poszanowaniu siebie nawzajem.

Jutro przywiozą mi meble, czy mogę prosić o klucz do windy od przedziału towarowego?

Obsługa windy towarowej przy przewozie mebli może odbywać się wyłącznie w obecności osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Proszę o zgłoszenie się do Administratora celem umówienia pomocy.

Kto odpowiada za szkody na terenie naszej Spółdzielni?

To zależy. Za część odpowiada Lokator, a za część Spółdzielnia.
Lokator odpowiada za wszystkie szkody spowodowane awariami na instalacjach wewnętrznych:

 • Instalacja wewnętrzna wody użytkowej zimnej i ciepłej zaczyna się za zaworem odejścia od pionu; Instalacja centralnego ogrzewania wykonana samodzielnie
  i wszelakie przeróbki w lokalu wykonane samodzielnie;
 • Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna zaczyna się na odejściu od pionu (trójnik); Instalacja wewnętrzna elektryczna rozpoczyna się na skrzynce bezpiecznikowej
  w lokalu mieszkalnym lub użytkowym; Instalacja wewnętrzna gazowa rozpoczyna się z zaworem czerpalnym w lokalu mieszkalnym lub użytkowym;
 • Lokator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na nieruchomości, a wynikłe
  z niesprawnej lub uszkodzonej instalacji wewnętrznej.

Natomiast Spółdzielnia odpowiada za szkody spowodowane awariami na instalacjach (główne piony) i częściach wspólnych budynku z zastosowaniem Regulaminu użytkowania lokali
i porządku domowego SM Szóstka a w szczególności § 6 i 7.

Chcielibyśmy założyć w mieszkaniu/lokalu użytkowym klimatyzację, czy musimy zwrócić się do Spółdzielni o zgodę?

Tak, właściciel lokalu mieszkalnego/właściciel lub najemca lokalu użytkowego powinien na piśmie zawrócić się z prośbą do Spółdzielni o zgodę na montaż klimatyzatora w lokalu mieszkalnym. W piśmie należy podać dane techniczne montowanego klimatyzatora (najlepiej kartę katalogową urządzenia dołączyć do podania ), podać w którym miejscu (pomieszczeniu) będzie montowana jednostka wewnętrzna klimatyzatora. Powyższe ma na celu wydanie zgody, która pozwoli zadbać o bezpieczeństwo jaki i estetykę naszych budynków.

Chcielibyśmy założyć markizę, rolety w mieszkaniu/lokalu użytkowym, czy musimy zwrócić się do Spółdzielni o zgodę?

Tak, w przypadku montażu markizy i rolet właściciel lokalu mieszkalnego lub właściciel lokalu użytkowego lub najemca – powinien na piśmie zwrócić się do Spółdzielni o zgodę.
W piśmie należy podać  miejsce (nad którymi oknami) będzie montowana markiza lub roleta, kolorystyka. W przypadku montażu rolet należy podać czy roleta będzie z napędem ręcznym czy zasilana energią elektryczną.  Powyższe ma na celu wydanie zgody, która pozwoli zadbać o bezpieczeństwo jaki i estetykę naszych budynków.

Czy i jak Spółdzielnia informuje mieszkańców o wolnych lokalach użytkowych?

W przypadku posiadania wolnych lokali, Spółdzielnia umieszcza informację o nim na stronie internetowej Spółdzielni ze stosownymi informacjami jak zostać jego najemcą.

Co mam zrobić gdy chcę wymienić grzejnik?

Należy wystąpić do Spółdzielni z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na wymianę grzejnika.
W piśmie proszę podać takie informacje jak:  dokładną lokalizację grzejnika i ilość ożebrowania. Powyższe informacje są niezbędne Spółdzielni w celu określenia warunków technicznych dla nowego grzejnika. Wszelkie koszty związane ze spuszczeniem wody z układu C.O. i zakupem nowego grzejnika ponosi lokator.

Kto ponosi opłatę za spuszczenie wody przy wymianie grzejnika? Jaki jest tego koszt?

Opłatę ponosi lokator. Koszt spuszczenia oraz napełnienia instalacji centralnego ogrzewania jest uzależniony od ilości potrzebnej wody do uzupełnienia i naliczany jest zgodnie
z obowiązującymi stawkami wody, podgrzewem wody oraz kosztem przyjazdu i wykonania usługi firmy obsługującej.

Co mogę zrobić żeby poprawić wentylację w mieszkaniu?

Chcąc poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu, należy przede wszystkim zapewnić właściwą cyrkulację powietrza w pomieszczeniach, wietrzyć mieszkanie i nigdy nie zaklejać kratek wentylacyjnych. Zamontowane okna powinny być wyposażone w urządzenia napowietrzające „nawietrzaki”, które dostarczą odpowiednią ilość dopływającego powietrza.

Wszystko to ma na celu uchronienie nas przed skutkami niedotlenienia i zadbania o nasze bezpieczeństwo.

Co mam zrobić żeby wymienić okna?

Proszę wystąpić do Spółdzielni z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na wymianę okien.
Przy  wymianie  stolarki  okiennej  należy zachować  istniejącą dzielność okien tzn. jeśli okno jest pojedyncze to musi zostać pojedyncze. Proszę zadbać również o właściwe wyposażenie  okna  w  elementy rozszczelniające oraz napowietrzające, które  zapewnią  prawidłową  wymianę powietrza. Wszelkie koszty związane z wymianą okna ponosi lokator.

  Zostaw wiadomość