Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bajana 37-43a

Przetarg na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bajana 37-43a

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” ogłasza przetarg nieograniczony na 

wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami usługowymi we Wrocławiu przy ul. Bajana 37-43a

Osiedle Pod Skrzydłami Etap II – bud. F.

 Warunki przetargu:

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

    ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,

f) wpłacili wadium w wysokości 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych).

3.Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

4.Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 70,00 zł/netto + 23% obowiązującego podatek VAT, tj. 86,10 zł brutto.

 

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach
do dnia  30.03.2020r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Koperta winna być opisana czego dotyczy.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

    Zostaw wiadomość