Ogłoszenie o przetargu na realizację robót polegających na wymianie pionów zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Bajana 5 i 9

Ogłoszenie o przetargu na realizację robót polegających na wymianie pionów zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Bajana 5 i 9

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  ogłasza przetarg na realizację robót polegających na wymianie pionów zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bajana 5 i 9.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi

 i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 4.000,00 zł. ( cztery tysięce złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 09.2019 r. do godziny 09.00.

 Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 150,00 zł netto szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy wpłacić na rachunek Zamawiającego podanym w punkcie f).

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia   16.09.2019 r. do godz.1300 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zostaw wiadomość