Ogłoszenie o przetargu na montaż szlabanów na terenie Spółdzielni

Ogłoszenie o przetargu na montaż szlabanów na terenie Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót polegających na dostawie i montażu siedmiu szlabanów wraz z pilotami na drogach dojazdowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi

      i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 6000,00 zł. ( sześć tysięcy złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 25 listopada 2019 do godziny 09.00.

 Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 150,00 zł/netto szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego j.w.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia   26 listopada 2019 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    Zostaw wiadomość