Przetarg na realizację robót polegających na wymianie pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Bajana 3 i Szybowcowej 52

Przetarg na realizację robót polegających na wymianie pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ulicy Bajana 3 i Szybowcowej 52

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” ogłasza przetarg na realizację robót polegających na wymianie pionów wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Bajana 3 i Szybowcowej 52 we Wrocławiu.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 5000,00 zł. ( pięciu tysięcy złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 20.05.2019 r. do 900 godziny.

 

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 150,00 zł netto/ szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia    22.05.2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

    Zostaw wiadomość