Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bajana 35a,35b i ulicy Sterowcowej 24-30

Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bajana 35a,35b i ulicy Sterowcowej 24-30

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Szóstka”  ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie:  

 • Remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bajana 35a,35b ul. Sterowcowej 24-30 we Wrocławiu.

Ogólne warunki przetargu:

 1. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto wraz z obowiązującym podatkiem 23% VAT, tj.184,50 zł brutto. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  f) wpłacili wadium w wysokości 22 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł. ),
  g) pobrali SIWZ po uprzednim dokonaniu opłaty.
 3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 28.04.2022r. do godziny 1200.
 4. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 6. Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy sporządzić w wersji pisemnej i przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 29.04.2022r. do godz. 1000, bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółdzielni.
 7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 8. Dane kontaktowe Spółdzielni:
  a) adres: Jerzego Bajana 31a, 54-129 Wrocław,
  b) telefon: 71 782 10 53, 71 782 10 90
  c) e-mail: techniczny@smszostka.pl, sekretariat@smszostka.pl

 

  Zostaw wiadomość