Przetarg nieograniczony na czyszczenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Samolotowej 2-6, Tańskiego 19-25

Przetarg nieograniczony na czyszczenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Samolotowej 2-6, Tańskiego 19-25

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka”

ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:

realizacji robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu
i malowaniu części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Samolotowej 2 – 6, Tańskiego 19 – 25  w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu.

 

Ogólne warunki przetargu:

 1. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Koszt nabycia specyfikacji wynosi 150,00 zł netto
  wraz z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław  nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.
  Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, dokumentacja zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres wskazany do kontaktu.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
  c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  e) nie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,
  f) wpłacili wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
 3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 13.07.2021 r. do godziny 1400.
 4. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 6. Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy sporządzić w wersji pisemnej i przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 14.07.2021 r. do godz. 1000, bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu.
 7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 8. Dane kontaktowe Spółdzielni:
  a) adres: Jerzego Bajana 31a, 54-129 Wrocław,
  b) telefon: 71/ 71 889 00 12,
  c) e-mail: techniczny@smszostka.pl

  Zostaw wiadomość