Przetarg na pielęgnację terenów zielonych

Przetarg na pielęgnację terenów zielonych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka”

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Całoroczną pielęgnację terenów zielonych na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” w latach 2019, 2020, 2021 – koszenie, rekultywację trawników, cięcie pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew i krzewów, odmładzanie krzewów, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, dostawę i sadzenie drzew i krzewów, pielęgnację oraz uzupełnienia nasadzeń w klombach i rabatach, wycinkę drzew wg Decyzji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz wykonywanie innych prac towarzyszących.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 4 000 zł. ( cztery tysiące złotych ),
Wadium Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719
Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Szczegóły dotyczące prac zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać odpłatnie u administratora w siedzibie Spółdzielni pokój nr 6 tel. 71/ 78 210 51, w godz. od 900 do 1300. Koszt specyfikacji: 50,00 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719
Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.11.2018 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

    Zostaw wiadomość