Przetarg na modernizację instalacji oświetlenia klatek schodowych

Przetarg na modernizację instalacji oświetlenia klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na :

Wykonanie  robót elektrycznych polegających na
modernizacji instalacji oświetlenia klatek schodowych
oraz oświetlenia zewnętrznego – tzw. nr porządkowe w budynkach:

 • Zadanie I   –   Bajana 51a-53a,
 • Zadanie II  – ul. Sterowcowa 4-10,
 • Zadanie III – ul. Sterowcowa 12-16/Latawcowa 9,
 • Zadanie IV – Bajana 47-51,
 • Zadanie V – Latawcowa 4-12,
 • Zadanie VI – ul. Bajana 55-65/Skrzydlata 1,
 • Zadanie VII – ul. Sterowcowa 24-30/Bajana 35a,35b,

 Warunki przetargu:

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) nie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane, f) wpłacili wadium w wysokości 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych).
 3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                                w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
 4. Specyfikacja wydawana jest odpłatnie. Koszt nabycia wynosi 50,00 zł. + obowiązujący podatek VAT.
 5. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52 – 53 lub 71/ 88 900 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

 Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  29.11.2018r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A. Koperta winna być opisana czego dotyczy. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zostaw wiadomość