Przetarg na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (OSA)

Przetarg na budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (OSA)

Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa Otwartych Stref Aktywności w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”

– program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019
(program na podstawie decyzji nr 55 MSiT z dnia 15.XII.2017r., DU z 2017r. poz. 92)

 

  • Siłownia z rekreacją (teren 012 Tańskiego 3-13/Skrzydlata 4-14), AM 3, Nr działki 26/21,

Obręb Gądów Mały;

  • Siłownia z rekreacją (teren 011 Idzikowskiego 40-46/Skrzydlata 23-39), AM 3, Nr działki 26/28,

Obręb Gądów Mały;

  • Siłownia z rekreacją (teren 009 Latawcowa 3-9/Sterowcowa 4-16/Szybowcowa 56-64), AM 3,

Nr działki 26/36, Obręb Gądów Mały;

  • Siłownia z rekreacją oraz placem zabaw (teren 010 Bajana 3-11, Latawcowa 2-12,

Szybowcowa 52-54), AM 3, Nr działki 26/40, Obręb Gądów Mały;

  • Siłownia z rekreacją oraz placem zabaw (teren 016 Idzikowskiego 4-10, Sterowcowa 3-11,

Szybowcowa 66-74), AM 3, Nr działki 26/30 i 26/31, Obręb Gądów Mały.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi

 i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 35.000,00 zł. ( trzydziestu pięciu tysięcy złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 05.2019 r. do godziny 15.00.

 Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 200,00 zł netto szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  30.05.2019 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    Zostaw wiadomość