Przetarg na realizację robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu i malowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tańskiego 3-13

Przetarg na realizację robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu i malowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tańskiego 3-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” ogłasza przetarg na realizację robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu i malowaniu części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tańskiego 3-13 stanowiącego zasób Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”   we Wrocławiu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,

f) wpłacili wadium w wysokości 7500,00 zł. ( siedem tysięcy pięćset złotych ). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowy Zamawiającego w terminie do dnia 03.06.2019 r. do godziny 12.00.

 Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 889 00 12 w cenie 120,00 zł netto szt. + obowiązujący podatek VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego podany wyżej.Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia    03.06.2019 r. do godz.1200 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zostaw wiadomość