Inwestycje i remonty

Inwestycje i remonty

Szanowni Mieszkańcy,

Dbając o właściwy wybór pracujących dla Państwa Wykonawców prac na terenie osiedla Spółdzielnia przygotowuje i przeprowadza procedurę udzielenia zamówienia
z zachowaniem zasad:

  • uczciwej konkurencji,
  • równego traktowania wykonawców,
  • przejrzystości zasad i procesu,
  • jawności procesu,
  • efektywności,
  • pisemności,

z dochowaniem wszelkich starań celem uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności, czy obiektywizmu.


Podstawowym trybem udzielania zamówienia jest przetarg nieograniczony.

Zamawiający- czyli Spółdzielnia może również udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, ale tylko w przypadkach określonych w regulaminie, który uchwala Rada Nadzorcza.

Zarządowi oraz wszystkim pracownikom jednakowo zależy na właściwym gospodarowaniu Państwa pieniędzmi oraz poszanowaniu nieruchomości, które Państwo posiadacie. Czynimy to m. in. poprzez wybór Wykonawców tak, aby uwzględniać Państwa interesy.

Kolejnym krokiem, poza względami formalnymi, jest dbałość o właściwe wykonanie prac. Czynimy to poprzez rzetelny nadzór i odbiór.

Wierzymy, że transparentność wszelkich kroków buduje wzajemne zaufanie 😊

Dokumentacja SIWZ dostępna jest dla mieszkańca po zalogowaniu się na stronę IOK.

    Zostaw wiadomość