Zapytanie o cenę na wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych

Zapytanie o cenę na wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych

 Zapytanie o cenę na wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Tańskiego 29 i 31 stanowiących zasób Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” ogłasza  zapytanie o cenę na wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Tańskiego 29 i 31 we Wrocławiu.

Warunki postępowania:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)nie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych). Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719 do dnia 02.09.2022r. do godz. 1500.
3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
4. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ), która  dostępna jest w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/889-00-12, 71/78-210-52 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900do 1300.

 Oferty przygotowane zgodnie z SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  05.09.2022r. do godz.1000
 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

Koperta winna być opisana czego dotyczy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    Zostaw wiadomość