Historia

Historia

To już 20 lat razem

Historia

To już 20 lat razem.

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Szóstka” powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Piast” w dniu 30 września 1997 r. – Uchwała nr 2/97.

Przedstawiciele przechodzący do wydzielonej Spółdzielni na Zebraniu w dniu 27.10.1997 r. zatwierdzili statut nowej Spółdzielni i wybrali Radę Nadzorczą
w składzie:

Grzegorz Wilhelmi

Irena Kruk

Krzysztof Sowa

Janusz Kryciński

Maria Antoniszyn

Jerzy Goszcz

Marek Stalski

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24.11.1997 r. powołała Zarząd Spółdzielni
w składzie:

Janusz Szczepanowski – Prezes Zarządu,

Jadwiga Tessmann – Z-ca Prezesa Zarządu,

Aleksandra Mitońska – Członek Zarządu/Główny Księgowy.

Zarząd Spółdzielni pismem z dnia 01.12.1997 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IV Gospodarczy Rejestrowy, wniosek
o zarejestrowanie nowej Spółdzielni .

Postanowienie Sądu o wpisanie nowej Spółdzielni do rejestru sądowego /ARS Ns Rej.S1090/ zostało wydane w dniu 30 marca 1998 r.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Szóstka” z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Idzikowskiego 40a/1 nastąpiło w dniu 01.04.1998 r.

Zasoby Spółdzielni na dzień rozpoczęcia działalności to:

1393 mieszkania o powierzchni użytkowej 90.688,03 m2,

grunty o powierzchni 181.383 m2,

10 lokali użytkowych o powierzchni 568,40 m2

W dniu 10.01.2002 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa „Szóstka” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sterowcowej 9 została zarejestrowana pod nr KRS : 00000 70952 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

    Zostaw wiadomość