Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

25.07.2017

Ogłoszenie o przetargu na remont elewacji

Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Bajana 13,15, Latawcowa 21 wg projektu budowlanego

Osiedle Pod Skrzydłami Etap I – bud. D.

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 20 000,00 zł. ( dwadzieścia tysięcy złotych ).

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 70 zł netto/szt. + obowiązujący podatek VAT.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia       18.08.2017 r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

14.07.2017

Ogłoszenie o przetargu na czyszczenie, mycie, odgrzybienie i malowanie elewacji budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Szóstka” ogłasza przetarg na:                    

Czyszczenie, mycie, odgrzybienie i malowanie części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bajana 67 – 73  stanowiącego zasób Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Szóstka” we Wrocławiu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane

f) wpłacili wadium w wysokości 5 400,00 zł. ( pięć tysięcy czterysta złotych ).

Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 8, tel. 71/ 78 210 52/53 w cenie 70 zł netto/szt. + obowiązujący podatek VAT.

Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach do dnia       07.08.2017r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Jerzego Bajana 31A.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.