Konto finansowe w Internecie

Dostęp do indywidualnego konta finansowego za pośrednictwem internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że istnieje możliwość korzystania z dostępu do indywidualnego konta finansowego lokatora za pośrednictwem internetu.

Usługa jest dostępna dla wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni.

Aby aktywować dostęp, osoby zainteresowane proszone są o kontakt ze Spółdzielnią (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności.

Internetowa obsługa kontrahenta

Aktualności

09.11.2017

Informacja o przeprowadzanej deratyzacji w okresie o 15.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

SM L-W „Szóstka” informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia oraz Załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia

nr XXVIII/567/16 z dn. 07.07.2016 r. prowadzona będzie akcja obowiązkowej deratyzacji w naszych zasobach.

Usługę realizuje Zakład Zwalczania Szkodników w Higienie Sanitarnej i Zbożowej – Zygmunt Jaroszewski tel : 71/ 363-84-98, 502-350-633.

Prosimy o przestrzeganie nw. instrukcji dla mieszkańców na czas II akcji deratyzacyjnej trwającej od 15.11.2017r.  do 30.11.2017r.

 Wszystkie osoby zobowiązane są do przestrzegania poniższych przepisów:

  1. W ciągu trwania działań nie ustawiać, ani nie przemieszczać żadnych przedmiotów  w pobliżu punktów karmienia gryzoni.
  2. Nie przeprowadzać żadnych większych porządków o ile nie zachodzi ku temu konieczność.
  3. Uniemożliwić dzieciom i zwierzętom domowym dostęp do rozłożonych punktów trutek.
  4. Nie dotykać rozmieszczonych trutek a w razie nieumyślnego dotknięcia, umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
  5. Zastosować się do wszelkich zarządzeń wydanych przez ekipę deratyzacyjną.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE GROZIĆ UTRATĄ ŻYCIA LUB ZDROWIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2017

Konkurs na stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu – Zastępca Dyrektora Spółdzielni

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Szóstka”
we Wrocławiu przy ul. Bajana 31A
działając na podstawie uchwały nr 71/VII/2017
ogłasza KONKURS na stanowisko
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁDZIELNI.

I Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie (techniczne lub ekonomiczne);
b) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
c) umiejętność kierowania zespołem pracowników i dobrej komunikacji z mieszkańcami;
d) posiadać praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
e) posiadać pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
f) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
g) dodatkowymi atutami będzie posiadanie uprawnień budowlanych, licencji zarządcy nieruchomościami, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz znajomość systemu DOM-5 Firmy Sacer;
II Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) pisemne zgłoszenie do konkursu;
b) informację o sposobie kontaktowania (telefon, e-mail);
c) CV (życiorys);
d) kopię dowodu osobistego;
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
f) zaświadczenie o niekaralności;
g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na stanowiskach kierowniczych, wydane przez lekarza medycyny pracy;
h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu;
i) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej lub jej zaprzestania z chwilą powołania w skład zarządu.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny być złożone w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Zaświadczenia lekarskie i o niekaralności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń.
III Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie, mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Szóstka”, w godzinach 900 – 1400 do dnia 17.11.2017r. Zgłoszenia w zaklejonej kopercie z nazwą konkursu można złożyć osobiście lub przesłać na adres Spółdzielni „Szóstka”. W przypadku przesłania liczy się data i godzina wpływu do Spółdzielni.
IV Termin otwarcia zgłoszeń – 20.11.2017r.
V Zgłoszenia złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
VI Kandydaci, których zgłoszenia spełniać będą wymogi formalne (złożą wymagane dokumenty oraz wykażą się wymaganymi kwalifikacjami), zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O dacie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną zawiadomieni indywidualnie.
VII Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.
Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
VIII Rada Nadzorcza może odwołać konkurs bez podania przyczyny.