Woda niezbilansowana

Woda niezbilansowana

Co to jest „woda niezbilansowana” ?

Otóż jest to różnica między wskazaniem głównych wodomierzy w budynkach, a sumą wskazań indywidualnych wodomierzy.

Jakie są przyczyny powstawania ubytków?

Do przyczyn tych należy wskazać:

  • występowanie minimalnych przecieków w punktach poboru wody (krany, spłuczki) nie rejestrowanych przez wodomierz mieszkaniowy. Wodomierze nie są w stanie wykryć tak małych przepływów lecz ich suma może być na tyle duża, że spowoduje naliczenie wskazania na wodomierzu głównym. Efekt takiego poboru wody nie będzie widoczny dla mieszkańca, jednak przy jednoczesnym poborze wody przez innych lokatorów, z łatwością wykryje go wodomierz główny naliczając kolejne wskazania.
  • występowanie awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej i związanej z tym wymianie odcinków instalacji,
  • kradzieże wody nie wykryte przez pracowników Spółdzielni np. stosowanie „magnesów neodymowych”,
  • zużycie wody przez dozorców do celów gospodarczych i sanitarnych (np. mycie klatek, podlewanie trawników). Nawet jeśli przyłącza, z których dozorcy i służby techniczne czerpią wodę są opomiarowane, o zużycie to należy doliczyć do wymiaru opłat wnoszonych przez mieszkańców, gdyż jest to faktycznie zużyta woda na potrzeby ich i całej nieruchomości budynkowej – na dzień dzisiejszy koszty z tego tytułu pokrywane są w opłacie za utrzymanie czystości
    i konserwację zieleni,
  • występujące zanieczyszczenia w wodzie, które osadzając się na elementach wodomierzy pogarszają ich pracę lub nawet powodują ich zatrzymanie. Są one kolejnym powodem mniejszego naliczania zużycia przez wodomierze mieszkaniowe,
  • zachowania lokatorów, np. pobór wody w ilościach poniżej progu rozruchowego wodomierza, czyli momentu kiedy wodomierz zaczyna naliczać zużycie. Może są to małe ilości, jednak w skali budynku nazbierać może się znaczna ilość.
  • Ale to nie wszystko…

Jakie są inne przyczyny powstawania różnic w pomiarze?

Wynikają one z różnicy klasy dokładności wskazań wodomierza głównego
i wodomierzy indywidualnych – suma wskazań wielu mierników (tu wodomierzy) nie jest równa wskazaniom miernika wartości łącznej (takie są prawa fizyki i metrologii), samo to zjawisko w przypadku wodomierzy teoretycznie dawać może do ok. 10 % różnicy przy ekstremalnych warunkach gdyż przepisy dopuszczają błędy wodomierzy na poziomie +/-5 % i w takim wypadku Spółdzielnia nie może zakwestionować prawidłowości ich pracy. Na niekorzyść wpływa też to, że przepisy mówią inaczej na temat błędów dopuszczalnych podczas legalizacji wodomierza (dopuszczenia do użytku), a błędach wodomierza pracującego w instalacji – te są dwa razy wyższe!

Także sposób montażu wodomierzy indywidualnych (poziomy czy pionowy) ma wpływ na klasę dokładności i próg rozruchu wodomierza oraz sposobu montażu i doboru średnicy wodomierza głównego w dostosowaniu do nominalnego godzinowego rozbioru wody w nieruchomości. Ilość wody niezbilansowanej tylko z powodów wymienionych powyżej może wynosić od 10% do 12%.

 

Czy ten problem dotyka tylko naszą Spółdzielnię?

Nie, występuje wszędzie tam, gdzie mamy doczynienia ze zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Czy musimy za nią płacić?

Tak, musimy. Obowiązek rozliczania tzw. „wody niezbilansowanej” nałożony został przez obowiązującą ustawę z dnia 7 VI 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 j.t. z 2006 r.) – art. 26 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 6 pkt 3, który też jednoznacznie wskazuje osobę korzystającą z lokalu jako zobowiązaną do pokrywania kosztów tzw. wody niezbilansowanej.

 

 

 

Zostaw wiadomość