Lokale do wynajęcia

Lokale do wynajęcia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul.Skrzydlata 15/1b   o pow. uż.  55,30 m2

Oferta powinna zawierać m.in.:

–    datę sporządzenia oferty,

–    imię i nazwisko lub nazwę , adres i siedzibę oferenta,

–    adres lokalu,

–    oferowaną branżę,

–    oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1m kw. powierzchni/ bez            kosztów mediów /

  • dowód wpłaty wadium w wysokości – 1 000 zł
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy najmu oraz „Regulaminem Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ustalania Opłat za używanie Lokali Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Szóstka” we Wrocławiu” oraz „Regulaminem Użytkowania Lokali i Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Szóstka” we Wrocławiu”.
  • podpis oferenta.

Warunki wadium:

Spółdzielnia zatrzymuje wadium w przypadku:

– gdy wybrany oferent odmówił podpisania umowy,

– gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta.

 

Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu najmu, projektu umowy i Regulaminem można uzyskać w biurze Spółdzielni w pok. nr 8, pod nr. tel.: 71/78-210-53.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP S.A. III O/Wrocław, nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni

przy ul. Bajana 31A do dnia: 31.10.2018r., do godz. 12 00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do :

– wolnego wyboru branży prowadzonej działalności,

– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zostaw wiadomość